Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Creawijz :

Artikel 1 Definities

1. Creawijz: Patricia van der Nat, gevestigd in Apeldoorn, Doornweg 17.

2. De klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Creawijz een overeenkomst sluit met betrekking tot de door Creawijz te leveren producten en/of door Creawijz te verrichten diensten. Onder klant is verder begrepen de opdrachtgever, organisator, initiatiefnemer,  contactpersoon of bevoegd vertegenwoordiger van de organisatie van het bedrijf dan wel alle deelnemers aan door Creawijz georganiseerde activiteiten.

3. De overeenkomst: de overeenkomst gesloten met Creawijz, die betrekking hebben op de producten of diensten van Creawijz.

4. Activiteit: de door Creawijz aangeboden diensten waarbij ook producten kunnen worden geleverd, die bestaan uit één van de volgende creatieve workshops:

a) Schilderen;

b) Hout bewerken;

c) Creatieve activiteit onderwijs;

c) Kinderfeestje;

d) Vormgeven;

e) Anders creatief.

Artikel 2 Algemeen

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten (aanbiedingen, onderhandelingen en overeenkomsten) met betrekking tot de door Creawijz te leveren producten of te verrichten diensten.

2. Creawijz kan niet gebonden worden door handelingen en/of mondelinge afspraken van personen die haar onbevoegd vertegenwoordigen, tenzij de afspraken schriftelijk zijn bevestigd door daartoe bevoegde personen.

Artikel 3 Tot stand komen van de overeenkomst

1. Indien de klant Creawijz verzoekt een offerte uit te brengen voor een bepaalde activiteit of door Creawijz te verrichten diensten, wordt dit beschouwd als een uitnodiging tot het doen van een aanbod.

2. Een door Creawijz gedaan mondeling of schriftelijk aanbod is altijd vrijblijvend. Het aanbod is zelfs vrijblijvend indien in het aanbod een vaste termijn voor aanvaarding is vermeld, tenzij Creawijz in het aanbod naast het noemen van een vaste termijn voor aanvaarding uitdrukkelijk heeft vermeld dat het aanbod onherroepelijk is. Is een dergelijke termijn niet vermeld in geval van een schriftelijk aanbod, dan beschouwt Creawijz dit aanbod als vervallen na verloop van 2 weken na datum van het aanbod, zonder dat daarvoor een nadere bevestiging van Creawijz nodig is. Deze termijn kan op verzoek van de klant worden verlengd.

3. Een overeenkomst komt tot stand wanneer de aanvaarding daarvan Creawijz binnen de termijn van 2 weken heeft bereikt.

4. Indien de klant van Creawijz bij de aanvaarding verwijst naar andere algemene voorwaarden, komt aan deze verwijzing geen werking toe en gelden bij uitsluiting de onderhavige algemene voorwaarden. Indien de klant bij aanvaarding verwijst naar andere algemene voorwaarden onder de vermelding dat de toepasselijkheid van de voorwaarden van Creawijz uitdrukkelijk van de hand worden gewezen, dan geldt dit als een verwerping van het aanbod en vormt dit tegelijk een tegenaanbod.

5. Aanvaardingen, al dan niet in de vorm van een opdrachtbevestiging zijdens de klant, die wezenlijke aanvullingen, beperkingen of andere wijzigingen bevatten, gelden als een nieuw aanbod en als een verwerping van het oorspronkelijke aanbod.

6. Onder wezenlijke aanvullingen, beperkingen of andere wijzigingen in de zin van voorgaand artikel gelden aanvullende of afwijkende voorwaarden met betrekking tot onder andere de prijs, de betaling, de kwaliteit, uitmonstering en hoeveelheid van producten, de plaats en tijd van aflevering, de omvang van aansprakelijkheid van een van beide partijen tegenover een andere en de beslechting van geschillen.

Artikel 4 De prijs

1. De door Creawijz opgegeven prijzen zijn inclusief BTW en zijn gebaseerd op:

– inkoopprijzen;

– kosten van arbeidsloon;

– belastingen.

2. Ingeval van verhoging van de kostprijsbepalende factoren is Creawijz gerechtigd de in haar offertes en aanbiedingen vermelde prijzen en/of de overeengekomen prijzen dienovereenkomstig te verhogen.

Artikel 5 Betaling

1a. Betaling dient plaats te hebben binnen 14 dagen na factuurdatum. Komt een klant haar betalingsverplichtingen niet of gedeeltelijk na dan is Creawijz gerechtigd om toekomstige levering van producten en/of het verrichten van diensten op te schorten.

1b. Voor workshops waarbij per deelnemer ingeschreven kan worden geldt dat de betaling 5 dagen voor aanvang van de workshop op rekening van Creawijz staat, dan wel contant op de dag van de workshop voldaan wordt.
Indien betaling niet heeft plaatsgevonden kan er niet deelgenomen worden aan de workshop.

2. Indien betaling binnen de in artikel 1a genoemde fatale termijn uitblijft is de klant zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Vanaf dat moment is de klant de wettelijke rente verschuldigd over het openstaande factuurbedrag.

3. Creawijz behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om vóór de uitvoering van de overeenkomst voorlopige of gedeeltelijke betaling van de klant te vorderen.

4. Alle betalingen zullen steeds en uitsluitend bestemd zijn tot en aangewend worden voor betaling van de oudste openstaande facturen.

5. Alle betalingen dienen in Euro’s te worden voldaan, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Mocht betaling in een andere valuta overeengekomen zijn, dan geschiedt de omrekening naar de koers van de dag waarop de betaling plaatsvindt. De kosten van de omrekening en eventuele schade die Creawijz lijdt door optredende koersverschillen zijn voor rekening van de klant.

6. Indien de klant tekortschiet in haar verplichting tot betaling kan Creawijz voor de inning van de openstaande factuur de hulp van een derde inroepen. De buitengerechtelijke inningskosten komen voor rekening van de klant. Deze kosten bedragen 15% van het te vorderen bedrag met een minimum van € 100,00 vermeerderd met de omzetbelasting.

Artikel 6 Opzegging/annulering van een (groeps)workshop

1a. Indien de overeenkomst gesloten is voor een bepaalde tijd eindigt de overeenkomst van rechtswege zonder dat opzegging noodzakelijk is.

2. Indien de overeenkomst gesloten is voor bepaalde tijd is tussentijdse opzegging niet mogelijk.

3. Indien de klant de overeenkomst voor het geven van workshops op maat of andere creatieve activiteit of dienst al dan niet gedeeltelijk wenst op te zeggen, geldt dat de klant per deelnemende persoon een bedrag van 50 % is verschuldigd indien tussen de opzegging en het plaatsvinden van de activiteit minder dan 2 dagen zit.

Artikel 7 Het verrichten van diensten

1. Creawijz zal bij de uitvoering van alle door haar gesloten overeenkomsten naar eigen inzicht de wijze van uitvoering zelf bepalen.

Artikel 8 Aansprakelijkheid

1. Creawijz is niet aansprakelijk voor schade door de door Creawijz geleverde producten en/of verrichten diensten veroorzaakt aan de zijde van de klant of een derde.

2. Creawijz is noch tegenover de klant noch tegenover derden aansprakelijk voor schade aan kleding van de klant of derden of andere eigendommen van de klant of derden. Voor gevolgschade is Creawijz niet aansprakelijk.

3. Creawijz is noch tegenover de wederpartij noch tegenover derden aansprakelijk voor schade van letsel van de klant of derden behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van de workshop- of cursusleider van Creawijz. De klant vrijwaart Creawijz voor alle aanspraken van derden wegens door hen geleden schade veroorzaakt door de door Creawijz verrichte diensten en/of producten.

4. Creawijz zal niet kunnen worden aangesproken tot vergoeding van kosten, schade en rente, indien zij als gevolg van overmacht niet aan een op haar rustende verbintenis heeft kunnen voldoen. Creawijz verkeert in overmacht wanneer zij niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen tengevolge van aan haar niet toerekenbare oorzaken, daaronder begrepen de hieronder opgesomde omstandigheden waarvan de opsomming niet limitatief is:

  • niet en/of niet tijdige levering door toeleveranciers,
  • ziekte personeel van Creawijz en/of door Creawijz ingeschakelde derden,
  • minder dan 4 deelnemers aan een individuele workshop en overige oorzaken van niet aan Creawijz toe te rekenen bedrijfsstagnatie,
  • brand, lekkage, diefstal,
  • gebrek aan grondstoffen,
  • transportmoeilijkheden,
  • overheidsmaatregelen,
  • overstromingen, storm, ijzel, sneeuw en soortgelijke weersomstandigheden.

Creawijz is in die gevallen niet schadeplichtig.

Artikel 9 Publicatie website en social media

Creawijz is gerechtigd om foto’s die tijdens de workshop worden gemaakt voor publicatiedoeleinden te gebruiken zonder deelnemers herkenbaar in beeld te brengen.